Kontakt


Kontakt:


Sudeckie Centrum Obróbki Metalu Team Dzierżoniów

Os. Błękitne 20c/10

58-200 Dzierżoniów

Tel. 695 – 022 – 526


Mail: scomteamddz@gmail.com


Nr konta: 96 1020 5138 0000 9802 0519 1541


Prezes klubu:

Albert Dul - tel. 607 817 692


Vice Prezes klubu:

Kazimierz Janusz - tel. 695 022 526


Statut Stowarzyszenia SCOM Team Dzierżoniów

STATUT STOWARZYSZENIA

Sudeckie Centrum Obróbki Metalu Team Dzierżoniów

z siedzibą w Dzierżoniowie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie Sudeckie Centrum Obróbki Metalu Team Dzierżoniów zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie

przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j Dz. U. z 2017 r., poz. 217 ) oraz niniejszego statutu.

§ 2.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

§ 4.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Dzierżoniów.

§ 5.

Stowarzyszenie ma prawo używania własnej pieczęci, logo i odznak organizacyjnych.

Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej SCOM TEAM DZIERŻONIÓW

§ 6.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, jednakże do

prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników na zasadzie umowy o pracę

lub umowy prawa cywilnego.

 

§ 7.

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji,

których działalność jest zbieżna z celami i zadaniami Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji sportowych i turystycznych o

podobnym profilu działania.

3. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1 bądź o wystąpieniu z nich

decyduje Walne Zebranie Członków.

 

 

 

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 8.

Celem stowarzyszenia jest:

1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie RP

2. Wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez kulturę, sztukę i sport.

3. Tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju dzieci i młodzieży.

4. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie

inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych,

w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży.

§ 9.

Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia to w szczególności:

1. Wspieranie i inicjowanie wszelkich działań służących realizacji celów, o których mowa

w § 8.

2. Uczestniczenie w rozgrywkach, zawodach sportowych i turystycznych rang krajowej i

międzynarodowej.

3 .Organizowanie zawodów, imprez sportowych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

4. Prowadzenie działalności szkoleniowej.

5. Pomoc przy organizowaniu zawodów, imprez sportowych i turystycznych o zasięgu

gminnym.

6. Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

7. Występowanie przed organami administracji rządowej, samorządowej oraz innymi

organizacjami w imieniu członków Stowarzyszenia.

8. Tworzenie mechanizmu stałych kontaktów i konsultacji z administracją rządową i

samorządową,

9. Wymiana doświadczeń.

10. Współpraca ze środkami przekazu w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

11. Prowadzenie banku danych o organizacjach i osobach prowadzących podobną

działalność oraz tworzenie sieci kontaktowej.

12. Podejmowanie współpracy z podmiotami gospodarczymi i ich organizacjami,

organizacjami samorządu.

13. Inicjowanie, propagowanie i wspieranie wszelkich form samoorganizacji.

14. Prowadzenie działalności sprzyjającej integracji członków Stowarzyszenia poprzez

aktywność klubową, towarzyską, wyjazdy integracyjne itp.

15. Inicjowanie, wspieranie i współuczestniczenie we wszystkich inicjatywach mających

na celu wzmacnianie więzi wśród członków Stowarzyszenia.16. Inicjowanie i wspieranie

działań zmierzających do aktywizacji ludności.

17.Aktywną współpracę z mediami i prezentowanie opinii publicznej stanowiska

Stowarzyszenia.

§ 9a

Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego:

1. Wspieranie i inicjowanie wszelkich działań służących realizacji celów, o których mowa

w § 8.

2. Uczestniczenie w rozgrywkach, zawodach sportowych i turystycznych rang krajowej i

międzynarodowej.

3 .Organizowanie zawodów, imprez sportowych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

4. Prowadzenie działalności szkoleniowej.

5. Pomoc przy organizowaniu zawodów, imprez sportowych i turystycznych o zasięgu

gminnym.

6. Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

7. Występowanie przed organami administracji rządowej, samorządowej oraz innymi

organizacjami w imieniu członków Stowarzyszenia.

8. Tworzenie mechanizmu stałych kontaktów i konsultacji z administracją rządową i

samorządową,

9. Wymiana doświadczeń.

10. Współpraca ze środkami przekazu w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

11. Prowadzenie banku danych o organizacjach i osobach prowadzących podobną

działalność oraz tworzenie sieci kontaktowej.

12. Podejmowanie współpracy z podmiotami gospodarczymi i ich organizacjami,

organizacjami samorządu.

13. Inicjowanie, propagowanie i wspieranie wszelkich form samoorganizacji.

14. Prowadzenie działalności sprzyjającej integracji członków Stowarzyszenia poprzez

aktywność klubową, towarzyską, wyjazdy integracyjne itp.

15. Inicjowanie, wspieranie i współuczestniczenie we wszystkich inicjatywach mających

na celu wzmacnianie więzi wśród członków Stowarzyszenia.16. Inicjowanie i wspieranie

działań zmierzających do aktywizacji ludności.

17.Aktywną współpracę z mediami i prezentowanie opinii publicznej stanowiska

Stowarzyszenia.

 

Zakres prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego:

- rozwijanie innych form działalności wynikającej z celów Stowarzyszenia

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych,

2.Członków wspierających,

3. Członków honorowych

4.Członków uczestników.

§ 11.

1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna będąca obywatelem

polskim lub cudzoziemcem zamieszkałym w Polsce lub za granicą, mająca pełną

zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, zainteresowana

działalnością Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna popierająca

działalność Stowarzyszenia i deklarująca opłacanie składki członkowskiej, a także

materialne wspieranie.

3. Członek wspierający opłaca składkę członkowską , której wysokość określa oddzielna

uchwała Stowarzyszenia.

4. Członkiem uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia, popierająca działalność

stowarzyszenia, korzystająca z działalności stowarzyszenia i deklarująca opłacanie

składki członkowskiej.

5.Członek uczestnik opłaca składkę członkowską, której wysokość określa oddzielna

uchwała Stowarzyszenia.

 

 

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo :

1.Do czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach władz Stowarzyszenia.

2.Do uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.

3.Do używania oznak i znaków Stowarzyszenia.

4.Do zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia

5.Do bieżącej informacji o wszelkich decyzjach, uchwałach i innych działaniach

Stowarzyszenia i jego władz.

6.Być pracownikiem Stowarzyszenia zatrudnionym na zasadach określonych w § 6.

7. Uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych i turystycznych oraz

szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

8. Korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Stowarzyszenia.

§ 13

1.Członkowie wspierający mają prawo członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i

czynnego prawa wyborczego.

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1)przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2)uczestniczenie w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

3)regularne opłacanie składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w

Stowarzyszeniu.

4)Udziału w zawodach sportowych i imprezach rekreacyjnych, sportowych,

edukacyjnych i turystycznych organizowanych i współorganizowanych przez

Stowarzyszenie.

§ 17

Członek wspierający jest obowiązany do:

1) Opłacania zadeklarowanej składki członkowskiej i wywiązania się z zadeklarowanej

pomocy finansowej, oraz do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz

Stowarzyszenia.

2)Aktywnej działalności na rzecz rozwoju Stowarzyszenia.

3)Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 18

Członek uczestnik jest obowiązany do:

1) Opłacania zadeklarowanej składki członkowskiej.

2)Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

3) Czynnego udziału w zajęciach prowadzonych przez Stowarzyszenie.

§19

1.Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w przypadku:

1) Rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,

śmierci członka

2) Wykluczenia z powodu zalegania z opłacaniem składek członkowskich lub innych

zobowiązań przez okres dłuższy niż 2miesiące,

3)Wykluczenia z powodu naruszenia statutu, regulaminów lub uchwał władz

Stowarzyszenia, a także w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia.

4)Rozwiązania Stowarzyszenia.

2.Przez naruszenie niniejszego statutu należy w szczególności rozumieć każde zdarzenie

podważające wiarygodność i dobrą opinię o członku Stowarzyszenia m.in. każde

zachowanie członka Stowarzyszenia naruszające zasady etyki, obowiązujące w

wykonywanym przez niego zawodzie, bądź podejrzenie popełnienia przez niego

przestępstwa lub prowadzenia jakiejkolwiek nielegalnej działalności.

2.Członek stowarzyszenia w stosunku do którego zaistniały przesłanki, określone w ust. 2

obowiązany jest powiadomić niezwłocznie o tym fakcie Zarząd Stowarzyszenia.

Obowiązek powiadomienia Zarządu Stowarzyszenia, o zaistnieniu przesłanek, o których

mowa w ust 2 wobec jakiegokolwiek członka Stowarzyszenia ciąży na każdym członku

Stowarzyszenia, który takie informacje posiada.

3.W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 3 i 4 orzeka Zarząd Stowarzyszenia, z tym że

w przypadku określonym w ust. 1 pkt. 4 Zarząd działa z własnej inicjatywy lub na

wniosek przynajmniej 2 członków Stowarzyszenia. W przypadku określonym w ust. 1 pkt

6

4. W sytuacji gdy zarzuty wobec członka Stowarzyszenia nie zostały jeszcze wyjaśnione

Zarząd może podjąć uchwałę o zawieszeniu członkostwa do czasu ich wyjaśnienia.

5.O utracie lub zawieszeniu członkostwa Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka

na piśmie, załączając odpis uchwały wraz z uzasadnieniem.

6. Od uchwały o skreśleniu, wykluczeniu, bądź zawieszeniu członkostwa, członkowi przysługuje

prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia

doręczenia uchwały.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 21

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu

tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 21.

Jeżeli szczegółowe przepisy nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają

zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności wymagana jest obecność co

najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów

rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

Walne Zebranie Członków

§ 22

1. Walne Zebranie Członków, zwane również „Walnym Zebraniem" jest najwyższą

władzą Stowarzyszenia.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

-określanie podstawowych kierunków działania Stowarzyszenia,

-.uchwalanie statutu Stowarzyszenia i jego zmian,

-uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

-uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,

-powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

-rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

-udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

-zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,

-nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

-ustalanie, na wniosek Zarządu, wysokości składek członkowskich oraz innych

świadczeń na rzecz Stowarzyszenia

-rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia,

-podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do innych organizacji,

-podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

-wybór Prezydium Walnego Zebrania w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz,

które kieruje obradami Walnego Zebrania,

-uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania,

-podejmowanie wszelkich innych uchwał nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu i

Komisji Rewizyjnej.

§ 23

1. Walne Zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne .Walne sprawozdawcze i

sprawozdawczo – wyborcze. Zebranie sprawozdawcze odbywa się raz w roku, a

sprawozdawczo – wyborcze co 4 lata.

2.Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, raz na rok.

3.Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, który o miejscu, terminie i porządku obrad

powiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia na piśmie, co najmniej na 7 dni przez

terminem Walnego Zebrania.

4.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:

-z własnej inicjatywy,

- na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,-

-na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.

5.W przypadkach określonych w ust. 4 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie winno się

odbyć nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania przez Zarząd

stosownego wniosku.

6.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla

których zostało zwołane.

7.Posiedzenia Walnego Zebrania otwiera Przewodniczący Zarządu, po czym następuje

wybór prezydium Zebrania.

8.W Walnym Zebraniu udział biorą członkowie zwyczajni uprawnieni do głosowania oraz

członkowie wspierający i honorowi, a także zaproszeni goście.

9.Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu

jawnym przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia

uprawnionych do głosowania, chyba że postanowienia niniejszego statutu stanowią

inaczej.

10. W przypadku, gdy w pierwszym terminie nie ma wymaganej liczby członków do

odbycia Walnego Zebrania, Walne Zebranie może odbyć się w drugim terminie bez

względu na liczbę uczestników, jeśli Walne Zebranie odbędzie się tego samego dnia i w

tym samym miejscu w odstępie pół godziny od wyznaczonego pierwszego terminu i o ile

członkowie o możliwości tej zostali powiadomieni w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.

Zarząd

§ 24.

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz

2. Do kompetencji Zarządu należy:

1)reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu dla

realizacji celów Stowarzyszenia,

2)kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

3)wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

4)uchwalenie regulaminów przewidzianych w statucie,

5)podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, skreślania, wykluczania i

zawieszania członków oraz zgłaszanie wniosku do Walnego Zebrania Członków o

nadanie godności członka honorowego,

6)prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

7)opracowywanie budżetu i sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego,

8)sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

9) sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności

Stowarzyszenia.

§ 25.

1. Zarząd składa się z 3 do 9 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.

2. Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, oraz

Skarbnika.

3.W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzą tym

przysługuje prawo do kooptacji.

4. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby

członków pochodzących z wyboru.

5.Zarząd może w trakcie trwania kadencji dokonywać w drodze uchwały zmian

podziału funkcji, o których mowa w ust 2, przy czym fakt pełnienia przez daną

osobę przed zmianą określonej funkcji w Zarządzie nie stoi na przeszkodzie w

pełnieniu przez nią innej funkcji po zmianie.

6.Zakres czynności poszczególnych członków Zarządu ustala Zarząd.

7. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach

majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

8.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 3 razy w roku.

9. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

1) rezygnacji z funkcji,

2) odwołania przez Walne Zebranie Członków,

3) upływu kadencji.

10. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie jako trenerzy Stowarzyszenia.

§ 26. Komisja Rewizyjna

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1.Nadzorowanie i kontrolowanie działalności Stowarzyszenia ze szczególnym

uwzględnieniem gospodarki finansowej,

2.Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli,

3.Żądanie od Zarządu zwołania posiedzenia Zarządu w terminie nie dłuższym niż

miesiąc od zgłoszenia żądania,

4.Żądanie od Zarządu zwołania Walnego Zebrania, zwołanie Walnego Zebrania w razie

nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie

5.Składanie wniosków na Walnym Zebraniu w przedmiocie udzielenia absolutorium

Zarządowi,

6.Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 27.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie

Członków.

2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz

Sekretarza.

3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez Walne Zebranie Członków

regulaminu.

4.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo

uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we Władzach

Stowarzyszenia.

1.  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia .

2.  Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

3.  Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Nie mogą pozostawać z członkami Zarządu Stowarzyszenia w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w  Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr. 26, poz. 306, z 2001 r. nr 85, poz. 924 i nr 154, poz. 1799, z 2002 r. nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. nr 45, poz. 391 i nr 60, poz. 535).

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 28.

1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może posiadać majątek trwały, obrotowy,

udziały, akcje w obcych podmiotach i fundusze. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

1) składek członkowskich oraz materialnego wsparcia Stowarzyszenia przez jego

członków,

2)dotacji oraz ofiarności publicznej,

3)darowizn, spadków i zapisów,

4) dochodów z majątku Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, a zysk z niej uzyskany przekazywany będzie na cele statutowe.

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do ostatniego dnia każdego

miesiąca.

3. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd

w ciągu 30 dni od daty przyjęcia na członka Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa.

Zabrania się:

1.      Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej ‘’ osobami bliskimi’’.

2.      Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3.      Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

4.      Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

Rozdział VI

Zmiana Statutu

§ 29.

1. Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne

Zebranie Członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością 2/3

głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Do zawiadomienia określonego w § 23 ust. 3 należy załączyć projekt nowego statutu

lub proponowanych zmian.

 

 

 

Rozdział VII

Rozwiązanie Stowarzyszenia

1.Stowarzyszenie może być rozwiązanie na podstawie Uchwały Walnego Zebrania

Członków powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy

członków uprawnionych do głosowania.

2. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne

Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów lub likwidatora.

3.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa

przeznaczenie majątku Stowarzyszenia pozostałego po jego likwidacji.

4.Do zawiadomienia określonego w § 23 ust. 3 należy załączyć projekt uchwały.

5.W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, które nie zostały

uregulowane w niniejszym statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j Dz. U. z 2017 r., poz. 217